GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan “Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne: Veegplan 4”

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van Voorne aan Zee maken bekend dat, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, in samenhang met artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpbestemmingsplan “Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne: Veegplan 4” met ingang van vrijdag 22 december 2023 gedurende zes weken ter inzage ligt.Plangebied en inhoud van het planOp 22 januari 2020 is het 'Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne' van de gemeente Westvoorne vastgesteld door de raad. Er zijn inmiddels drie herzieningen van het omgevingsplan vastgesteld ('Omgevingsplan: Veegplan 1', 'Omgevingsplan: Veegplan 2' en 'Omgevingsplan: Veegplan 3'. Herziening 1 en 2 hebben uitsluitend betrekking op locaties in het buitengebied waarbij toevoegingen/wijzigingen zijn gedaan aan de verbeelding van het 'Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne', die alleen rechtsgevolgen hebben voor de betreffende locaties. Veegplan 3 bevat ook enkele ambtshalve wijzigingen voor het gehele plangebied. Het 'Omgevingsplan: Veegplan 4' betreft de volgende herziening. Met deze herziening worden 15 ruimtelijke initiatieven mogelijk gemaakt. #AdresOmschrijving initiatief 1Dwarsweg 1a, TinteSanering kassencomplex, omzetting bedrijfswoning naar burgerwoningen en realisatie twee compensatiewoningen. 2Sanering glas Blindeweg/DoornwegSanering kassencomplex en realisatie van zes nieuwe woningen en de herbestemming van twee agrarische bedrijfswoningen naar wonen. 3Achterstrypseweg 9eHerbestemming naar wonen met maatwerkbestemming. 4Achterstrypseweg 9gHerbestemming naar wonen met maatwerkbestemming.5Aelbrechtsweg 18Vergroten bouwvlak woonbestemming zodat deze de percelen C 1639 en C 1937 geheel beslaat.6Vleerdamsedijk 38Vergroten bouwvlak woonbestemming.7Achterstrypseweg 14Omzetten agrarische bedrijfsbestemming naar woonbestemming.8Zuurlandsedijk 12Vergroten bouwvlak woonbestemming.9Kortedijkje 5Horeca bestemming ten onrechte verwijderd. Nu nieuwe maatbestemming opnemen: wonen met aan-huis-gebonden beroep.10Rietdijk 18Uitbreiding bouwvlak, idem aan Vleerdamsedijk 38, Zuurlandsedijk 12 en Aelbrechtsweg 18.11Rietdijk 46Uitbreiding gebruiks- (200m2) en bouwmogelijkheden (400m2) voor bedrijfsmatige activiteiten aan huis.12Zanddijk 1Verwerking van reeds verleende vergunning voor bouw hotel. 13Rietdijk 68-70Sanering glastuinbouwcomplex en realisatie 10 woningen ter compensatie.14FHG van Itersonlaan 65Vergroten van de aanduiding ‘Wonen’.15Kade 14Toevoegen van een woning.Voor een deel van de ruimtelijke initiatieven is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld, waarin onder meer wordt getoetst aan het ruimtelijk beleid en wordt ingegaan op de ruimtelijke, milieutechnische en economische uitvoerbaarheid. De onderbouwingen zijn als bijlage bij de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan opgenomen. Voor de ruimtelijke initiatieven waarvoor geen separate ruimtelijke onderbouwing is opgesteld, omdat dit wegens de aard en omvang van het initiatief niet noodzakelijk is, is een onderbouwing opgenomen in de toelichting op deze herziening. Daarnaast wordt het recent vastgestelde parkeerbeleid verwerkt in het Omgevingsplan. Ter inzageleggingGedurende de periode van zes weken (vrijdag 22 december 2023 tot en met donderdag 1 februari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. De stukken kunt u bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code NL.IMRO.1992.OPWestvoorneHerz04-0010. Ook kunt u het bestemmingsplan met bijbehorende stukken op het gemeentehuis van de gemeente Voorne aan Zee aan de Oostzanddijk 26 in Hellevoetsluis inzien bij het klantcontactcentrum (KCC). U hoeft geen afspraak te maken.ZienswijzeGedurende de periode van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan de gemeenteraad van Voorne aan Zee, Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis onder de vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne Veegplan 4”. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u tijdig een afspraak te maken met het team Ruimtelijke Ontwikkeling via 14 0181. Uw zienswijze via de mail kan de gemeente niet in behandeling nemen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Westvoorne. Bekijk alle Bekendmakingen Westvoorne in TinteRockanjeRockanjeOostvoorneRockanjeRockanjeTinteRockanjeOostvoorneTinteTinteOostvoorne.

https://westvoornekrant.nl/bekendmakingen-westvoorne/

Deel dit bericht:

Redactie Westvoornekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Westvoornekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Westvoorne.

Gerelateerde berichten